تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ، چالشهای تجارت الکترونیک|39012786

دانلود تحقیق در مورد تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک,تحقیق در مورد حقوق تجارت الکترونیک, بررسی فقهی و حقوقی تجارت الکترونیک,مفهوم تجارت الکترونیک,مزایا و معایب تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک در ایران,سهم ایران از تجارت الکترونیک,تحقیق در مور

تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ، چالشهای تجارت الکترونیک|39012786|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ، چالشهای تجارت الکترونیک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:
امروزه پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جهانی ، حتی در ایران باعث تغییر و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی جوامع شده است. بازرگانی، بانکداری، رسانههای گروهی و بسیاری از زیرمجموعههای خدمات فناوری از جمله بخشهایی هستند که بشدت تحتتأثیر این روند بودهاند.
پیدایش و گسترش حوزههایی همچون تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک طی دهههای اخیر نوید بخش تغییرات بسیاری خواهد بود که در نهایت به سهولت بیشتر در امر خدماترسانی و عرضه کالا و به عبارت دیگر، به تخصیص کاراتر منابع اقتصادی منجر خواهد شد.
این امر بویژه در بازار پول و سرمایه و در ارتباط با منابع مالی و اعتباری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه کاهش هزینههای مبادلاتی در این بازار به کاهش هزینههای تأمین مالی در امور سرمایهگذاری و نهایتاً به منابع مالی ارزانتر منجر میشود و این خود محرک رشد اقتصادی بالاتر در سطح کلان میباشد.
گرچه این چشمانداز بسیار مطلوب بنظر میرسد ولی باید دقت داشت که تجارتالکترونیک حتی صرفاً بعنوان یک روش انجام مبادلات تجاری دارای ملزوماتی است که بدون شکلگیری آنها، بستری جهت ایجاد تقاضای موثر برای آن وجود نخواهد داشت و این به معنای فقدان عملکرد بازار تجارت الکترونیک میباشد و تبعاً این عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت کند شدن روند استقرار اجزاء و زیرمجموعههای تجارت الکترونیک از جمله بانکداری الکترونیک جلوهگر میسازد.
از سوی دیگر در صورت برآورده شدن معدودی از این ملزومات ممکن است تنها پارهای از نتایج عام فناوری اطلاعات خود را نمایانگر سازد و در نهایت تلفیق نتایج بدست آمده بهمعنای شکلگیری و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در سطح ملی نباشد.

فهرست:
مقدمه
چکیده
مفهوم تجارت الکترونیک
زیر شاخه های تجارت الکترونیک
مزایا و معایب تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک در ایران
سهم ایران از تجارت الکترونیک
زیر ساختهای موارد نیاز برای توشعه commerce ـ E در ایران
پیش نیازهای برون زای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
پیش نیازهای درون زای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
موانع و راه کارها در رشد و توسعه تجارت الکترونیک
بی ارزش بودن وقت درفرهنگ عامه ایران
عدم رشد متناسب زیر ساختهای مالی
عدم وجود کارتهای اعتباری بین الملل و سایر مسائل حقوقی
امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک
عدم وجود کارتهای اعتباری بین الملل و سایر کارتهای خرید الکترونیکی
ارائه خدمات منحصر به فرد
نتیجه گیری
منابع