طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز|40274636

معماری ارگانیک سبز,فضا محیط طبیعی,ساختمان طبیعی محیط,طبیعت

طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز|40274636|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماریسبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویقطراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلیمکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند.معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان«معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی» یکی از سادهترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نمودهاند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحیساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیریاز معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل هایمتمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . در مجموعاصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترکفراوانی را برای بحث دارامی باشند،با این حال موضوعات ارائه شدهمجموعه ای از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجادتوازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد

در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری
سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق
طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلی
مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند.
معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان
«معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی» یکی از ساده
ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده
اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی
ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیری
از معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های
متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . در مجموع
اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترک
فراوانی را برای بحث دارامی باشند،با این حال موضوعات ارائه شده
مجموعه ای از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد
توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد