مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شوینده|523788

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شوینده,طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شوینده|523788|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شوینده آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شوینده

فهرست مطالب
عنوان
-1 معرفی محصول
-1-1 نام و کد محصول
-2-1 شماره تعرفه گمرکی
-3-1 شرایط واردات
-4-1 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
-5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-6-1 موارد مصرف و کاربرد
-7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-10-1 شرایط صادرات
-2 وضعیت عرضه وتقاضا
-1-2 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولیدمحصول
-2-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز)
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 (چقدر از کجا)
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
-6-2 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ریالی و
و اینترنت و بانک ه اي UNIDO ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهیزات و...)
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزي و ریالی
ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
-8 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال
-9 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر...) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید
منابع و مراجع

تعداد صفحات:52 صفحه

نوع فایل:pdf